1. Algemeen en Definities

  a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ByHyre B.V. (hierna genoemd: 'ByHyre'), de uitvoering en oplevering daaronder begrepen, alle overeenkomsten waarbij ByHyre als dienstverlener optreedt, alsmede op alle overige met haar gesloten overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing op de aan ByHyre gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen van ByHyre dan wel een andere onderneming waarin ByHyre direct of indirect een meerderheidsbelang heeft, die diensten verricht voor de Opdrachtgever.

  b. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover ByHyre die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

  c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of derde(n) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  d. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel Opdracht(bevestiging) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht(bevestiging) en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

  e. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

  f. Indien eenmaal op deze Algemene Voorwaarden een Opdracht(bevestiging) is aanvaard, worden bij het aangaan van een nieuwe Opdracht(bevestiging) de voorwaarden stilzwijgend verlengd. Dit geldt tevens voor zover de nieuwe Opdracht wordt verleend aan/uitgevoerd door een dochteronderneming en/of aan ByHyre gelieerde ondernemingen dan wel anderszins een onderneming waarin ByHyre een meerderheidsbelang heeft. In welke geval deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing zijn.

  g. Het is ByHyre toegestaan de uitvoering van de Opdracht uit te besteden aan een derde partij.

  h. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • i. ByHyre: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ByHyre B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1057 GB) Amsterdam aan het adres Admiralengracht 60, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88287335, in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als: ’ByHyre’. Onder ByHyre dienen ook te worden verstaan de aan ByHyre gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen van ByHyre dan wel een andere onderneming waarin ByHyre direct of indirect een meerderheidsbelang heeft, die diensten verricht voor de Opdrachtgever.
  • ii. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie ByHyre werving en selectie werkzaamheden verricht, dan wel degene met wie zij een overeenkomst van opdracht aangaat of met wie ByHyre in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst dan wel Opdracht, om ten behoeve van Opdrachtgever een Kandidaat te werven en te selecteren, zodat de Kandidaat vervolgens rechtstreeks een Arbeidsverhouding aangaat met Opdrachtgever. Tevens wordt onder Opdrachtgever verstaan de rechtspersoon waarmee Opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke of organisatorische zin in verband staat;
  • iii. Partijen: Opdrachtgever en ByHyre tezamen;
  • iv. Opdracht(bevestiging): iedere overeenkomst van opdracht die tussen ByHyre en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst, alsmede iedere aanbieding van ByHyre waarvan door enkele aanvaarding een overeenkomst tot stand kan komen;
  • v. Introductie: de verschaffing van enige informatie over de Kandidaat (waaronder doch niet uitsluitend de naam, het curriculum vitae, LinkedIn-profiel etc.) door ByHyre aan Opdrachtgever;
  • vi. Kandidaat: de op basis van de Opdracht door ByHyre aan Opdrachtgever geïntroduceerde persoon of personen;
  • vii. Honorarium: het tarief dat ByHyre aan de Opdrachtgever in rekening brengt voor de bemiddeling van de Kandidaat, ook wel bestaand uit een niet-restitueerbaar voorschot indien gewerkt wordt op basis van het Advanced Partnership;
  • viii. Arbeidsverhouding: een arbeidsovereenkomst, wat het Nederlands Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat en/of een overeenkomst van opdracht en/of aanneming van werk tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever dan wel een ambtelijke aanstelling van de Kandidaat bij Opdrachtgever dan wel de inhuur van de Kandidaat door Opdrachtgever via een derde partij anders dan via ByHyre voor het verrichten van werkzaamheden op enigerlei wijze ten behoeve van Opdrachtgever;
  • ix. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving.

  2. Opdracht

  a. Door accordering van het voorstel van ByHyre voor de werving en selectie en de Introductie van een Kandidaat aan Opdrachtgever (mondeling, per telefoon, per e-mail of per brief), verklaart en erkent Opdrachtgever de Opdracht te hebben gegeven aan ByHyre onder de toepasselijke condities en voorwaarden zoals in de Opdracht(bevestiging) en bij deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven.

  b. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien een rechtsgeldig bevoegde medewerker van ByHyre deze schriftelijk heeft bevestigd en de Opdrachtgever hier binnen twee (2) weken bij aangetekend schrijven schriftelijk geen bezwaar tegen maakt.

  c. Opdrachtgever is aan zijn Opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de Opdracht de daardoor voor ByHyre ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden - overmacht daaronder begrepen - voor de wijziging(en) en/of annulering(en), ongeacht de aanvaarding van ByHyre daarvan.

  d. Opdrachtgever zal aan ByHyre alle voor de uitvoering van haar Opdracht benodigde informatie en/of schriftelijke documentatie tijdig en volledig verstrekken. Dit betreft in elk geval de informatie en/of schriftelijke documentatie die zij redelijkerwijs nodig heeft voor een goede werving en selectie van een Kandidaat, zijnde een accurate functieomschrijving, de vereiste en gewenste (beroeps)kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Arbeidsverhouding.

  e. Het eindresultaat van de Opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van ByHyre, maar ook van Opdrachtgever en eventuele externe factoren. Deze elementen in aanmerking genomen, zal ByHyre zich inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

  f. Opdrachtgever is gehouden om op een correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die door ByHyre is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie, persoonsgegevens en eventuele schriftelijke documentatie. Daarbij wordt door Opdrachtgever gehandeld conform de AVG.

  g. ByHyre kan niet worden verplicht om (persoons)gegevens, informatie en/of schriftelijke documentatie te overleggen aan Opdrachtgever, ingeval zulks in strijd is met enige wet- en/of regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de AVG.

  h. Partijen zullen elkaar tijdig alle relevante informatie toesturen benodigd om te voldoen en te blijven voldoen aan de verplichtingen krachtens de AVG. Opdrachtgever zal alle verkregen en/of verzamelde en/of verwerkte gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, bewaren en na afloop van de overeenkomst/termijn onverwijld vernietigen.

  3. Werkwijze werving en selectie

  a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal ByHyre per Opdracht één of meer Kandidaten bij Opdrachtgever introduceren, op basis van enerzijds door de Kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds de door de Opdrachtgever omschreven vereisten.

  b. ByHyre bepaalt welke Kandidaten zij wenst voor te stellen aan Opdrachtgever aan de hand van de aan haar verstrekte informatie en de beschikbaarheid van Kandidaten in haar netwerk. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat en op de Opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de Kandidaat verstrekte informatie. ByHyre aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen of wensen van de Opdrachtgever voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een Arbeidsverhouding met de Kandidaat aangaat.

  c. Opdrachtgever is gehouden jegens ByHyre uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden met de Kandidaat daarvan verslag te doen aan ByHyre. Uiterlijk 5 werkdagen na de totstandkoming van de Arbeidsverhouding is Opdrachtgever verplicht ByHyre hiervan op de hoogte te stellen alsmede een kopie aan te leveren aan ByHyre waaruit de Arbeidsverhouding en de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden blijkt.

  d. Introducties van Kandidaten zijn vertrouwelijk. Als Opdrachtgever de gegevens van een Kandidaat aan een derde bekend maakt, wordt dat beschouwd als een ‘Derde Partij Introductie’. Indien die Derde Partij Introductie of een daaropvolgende Derde Partij Introductie leidt tot een Arbeidsverhouding van de Kandidaat door de derde (of een aan de derde partij gerelateerde of gelieerde onderneming) binnen zes (6) maanden na de Introductie van de Kandidaat door ByHyre bij Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever onverminderd het Honorarium aan ByHyre verschuldigd die wordt berekend in overeenstemming met artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

  e. Het door de Partijen overeengekomen Honorarium wordt schriftelijk vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Partijen hebben hierbij de keuze uit de navolgende werkwijzen (die tevens naast elkaar kunnen worden toegepast):

  i. Advanced Partnership: hierbij wordt in verschillende termijnen het Honorarium per Kandidaat betaald, waarbij ten minste één termijn (per Kandidaat) bij het verlenen van de Opdracht dan wel de ondertekening van de Opdrachtbevestiging aan ByHyre wordt voldaan en het restant van het Honorarium (per Kandidaat) bij plaatsing wordt voldaan aan ByHyre;

  ii. No cure, no pay: Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de voorgedragen Kandidaat/Kandidaten. ByHyre is pas gerechtigd tot het Honorarium wanneer Opdrachtgever een Arbeidsverhouding aangaat met de door ByHyre aangedragen Kandidaat.

  f. Het in verband met de Advanced Partnership vooruitbetaalde Honorarium geldt als een niet-restitueerbaar voorschot en ziet op de tijd en middelen die ByHyre vrijmaakt om Kandidaten te kunnen gaan plaatsen voor Opdrachtgever.

  4. Honorarium

  a. Opdrachtgever is het door ByHyre in rekening te brengen Honorarium verschuldigd conform de Opdracht(bevestiging) en conform de overeengekomen werkwijze.

  b. Indien tussen Partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt het Honorarium 22.5%-25% van het tussen Opdrachtgever en de Kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris op fulltime basis, te vermeerderen met btw. Het percentage voor berekening van het Honorarium is afhankelijk van de te Introduceren Kandidaat:

  • a. 22.5% van het brutojaarsalaris van de Kandidaat indien het om een junior/medior kandidaat gaat (0-3 jaar vergelijkbare ervaring)
  • b. 25% van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat indien het om een medior kandidaat gaat (3+ jaar vergelijkbare ervaring)

  c. Het bruto jaarsalaris omvat alle emolumenten en derhalve (doch niet uitsluitend) vakantietoeslag en (eventuele) provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties alsmede de fiscale bijtelling van een (eventueel) ter beschikking gestelde (lease) auto. Indien deze fiscale bijtelling (nog) niet kan worden bepaald, wordt deze gesteld op een bedrag van €3.500,00. In het geval van een targetinkomen zal dit targetinkomen worden gehanteerd bij de berekening en bepaling van het verschuldigd Honorarium. Indien het bruto jaarsalaris niet kan worden vastgesteld op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, zal eenzijdig door ByHyre een marktonderzoek worden gedaan, aan de hand waarvan een redelijk bruto jaarsalaris wordt vastgesteld.

  d. Indien de Kandidaat i) een Arbeidsverhouding aangaat voor minder dan een kalenderjaar, en/of ii) op deeltijdbasis een Arbeidsverhouding met Opdrachtgever aangaat, en/of iii) nadat de Arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de Kandidaat tot stand is gekomen om welke reden en op welke grondslag dan ook binnen 8 weken na de start van de Arbeidsverhouding wordt beëindigd, is Opdrachtgever desondanks het Honorarium verschuldigd als ware de Arbeidsverhouding aangegaan is voor een periode van een kalenderjaar en op voltijdbasis (één FTE zijnde een arbeidsduur van 40 uur per week). Het Honorarium verschuldigd door Opdrachtgever aan ByHyre bedraagt in alle gevallen ten minste €8.000,00, ongeacht het jaarinkomen van de Kandidaat.

  e. Indien de Arbeidsverhouding binnen 8 weken na de startdatum van de Kandidaat wordt beëindigd door hetzij de Kandidaat dan wel de Opdrachtgever dan zal ByHyre al het mogelijke doen om een vervangende Kandidaat te vinden zonder additionele kosten voor Opdrachtgever. Dit wordt ook wel de Garantieperiode genoemd. Voor een beroep op de Garantieperiode als bedoeld in dit artikel, dient Opdrachtgever:

  • ByHyre binnen zeven (7) dagen na beëindiging van de Arbeidsverhouding schriftelijk op de hoogte stellen van deze beëindiging;
  • het toepasselijk Honorarium volledig te hebben voldaan aan ByHyre;
  • indien Opdrachtgever het initiatief heeft genomen om de Arbeidsverhouding te beëindigen, dan dient de Opdrachtgever daar een geldige reden voor te hebben gehad en dient dit niet te geschieden wegens boventalligheid van de Kandidaat en/of verband houdende met een Kandidaat die voor een andere functie werd ingezet dan waarvoor Kandidaat oorspronkelijk werd geïntroduceerd; en
  • ByHyre het exclusieve recht te gunnen voor de duur van één kalendermaand vanaf de datum van de beëindiging van de Arbeidsverhouding om een geschikte vervangende Kandidaat te vinden op basis van de oorspronkelijke specificatie en omschrijving die is gegeven voor de functie die Opdrachtgever wenst in te vullen. Indien na één kalendermaand vanaf de datum van de beëindiging er geen geschikte vervangende Kandidaat kan worden gevonden, komt Opdrachtgever in aanmerking voor restitutie zoals weergegeven in de onderstaande tabel:
  Duur Arbeidsverhouding na startdatum van de ArbeidsverhoudingRestitutie percentage van het betaalde Honorarium
  Tussen week 1 tot en met 450%
  Tussen week 5 tot en met 825%

  f. De Garantieperiode en eventuele restitutie zoals neergelegd in het voorgaande dekt alleen de eerste Kandidaat die bij een vacature van Opdrachtgever wordt geïntroduceerd en geldt expliciet niet voor een vervangende Kandidaat.

  g. De Garantieperiode en eventuele restitutie zoals neergelegd in het voorgaande ziet niet op dat deel van het Honorarium dat in verband met een Advanced Partnership als niet-restitueerbaar voorschot in rekening is gebracht door ByHyre.

  h. Indien Opdrachtgever binnen een termijn van 12 maanden na de Introductie met een Kandidaat een Arbeidsverhouding aangaat, dan is Opdrachtgever alsnog verplicht tot betaling van een bedrag van €10.000,00 (exclusief btw), ongeacht de functie waarin de Kandidaat uiteindelijk wordt aangesteld.

  i. ByHyre is op generlei wijze verplicht een transitievergoeding en/of enige andere vergoeding, hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook, aan Opdrachtgever te betalen, indien de Arbeidsverhouding met de (vervangende) Kandidaat op welk tijdstip en om welke reden dan ook wordt beëindigd. De transitievergoeding en/of enige andere vergoeding hoe ook genaamd en op welke grondslag dan ook die door Opdrachtgever aan de (vervangende) Kandidaat verschuldigd is, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  j. Het is Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van of over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Daarnaast is het Opdrachtgever verboden om een onderneming in te schakelen omdat een (ex)werknemer en/of zelfstandige (ZZP’er) van ByHyre zich op enigerlei wijze aan die onderneming heeft verbonden. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel gehouden tot betaling van het Honorarium uit de Opdrachtbevestiging.

  k. Wanneer, nadat ByHyre de Opdracht van Opdrachtgever heeft gekregen, een Kandidaat zich op een andere wijze dan via ByHyre meldt bij Opdrachtgever, wordt deze Kandidaat geacht te worden bemiddeld door ByHyre.

  l. Als Opdrachtgever besluit met meerdere geïntroduceerde Kandidaten een Arbeidsverhouding aan te gaan - ongeacht in welke functie - is Opdrachtgever per Arbeidsverhouding telkens het volledige Honorarium verschuldigd zoals dit is overeengekomen in de Opdrachtbevestiging naar aanleiding waarvan de Introductie heeft plaatsgevonden.

  5. Betaling

  a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door ByHyre aangegeven IBAN.

  b. Bij niet tijdige en/of volledige betaling van enig factuurbedrag is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is ByHyre gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met een contractuele rente van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend) te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of een deel daarvan. Een voorafgaande aanmaning/ingebrekestelling daartoe is niet vereist.

  c. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die ByHyre maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en contractuele rente (met een minimum van € 500,00 per vordering), tenzij ByHyre aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht door ByHyre.

  d. Betaling door Opdrachtgever zal altijd eerst in mindering worden gebracht op de buitengerechtelijke incassokosten en/of de contractuele rente, waarna het pas in mindering strekt op de verschuldigde vergoeding(en).

  e. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis aan ByHyre te worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van een enige niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken.

  6. Overmacht

  a. Indien ByHyre door een niet toerekenbare tekortkoming als gedefinieerd in artikel 6 lid b niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

  b. Onder overmacht wordt verstaan, elke van wil van ByHyre onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichting jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van ByHyre kan worden verlangd.

  c. Indien een overmachtstoestand zich voordoet en/of gebruik wordt gemaakt van de opschortingsbevoegdheid, als hiervoor wordt bedoeld, ontslaat dit de Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting ten opzichte van ByHyre. Het is Opdrachtgever in dat geval niet toegestaan tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, haar betalingsverplichting ten opzichte van ByHyre op te schorten. Ook als Opdrachtgever zelf in een overmachtstoestand verkeert, ontslaat dat Opdrachtgever niet van diens (betalings)verplichtingen jegens ByHyre.

  d. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

  7. Aansprakelijkheid

  a. De Opdrachtgever is, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens ByHyre aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen op grond van de Opdracht(bevestiging), dan wel deze Algemene Voorwaarden.

  b. ByHyre is niet aansprakelijk ingeval onverhoopt niet tijdig een Kandidaat aan Opdrachtgever kan worden geïntroduceerd dan wel ingeval er, om welke reden dan ook, onverhoopt geen Arbeidsverhouding tot stand kan komen met de geïntroduceerde Kandidaat.

  c. ByHyre is aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van ByHyre. ByHyre is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van alle handelingen/nalaten dan wel (gevolg)schade voortvloeiend uit Introductie en/of aanname van een door ByHyre geïntroduceerde Kandidaat.

  d. ByHyre is niet aansprakelijk voor indirecte schade/gevolgschade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of welke andere vorm van indirecte schade ook.

  e. De aansprakelijkheid van ByHyre is, onverminderd het vorenstaande, uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het reeds door Opdrachtgever betaalde Honorarium.

  8. Geheimhouding en datalek

  a. ByHyre zal alle maatregelen treffen om zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst geheimhouding te waarborgen van alle gegevens welke in samenhang met deze overeenkomst ter kennis van ByHyre, haar medewerkers of van derden van wie zij zich bedient, beschikbaar komen en waarvan ByHyre en haar medewerkers of derden weten of kunnen begrijpen dat zij vertrouwelijk zijn.

  b. Partijen zijn gehouden tot volledige geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

  c. Ingeval van schending van de in dit artikel opgenomen geheimhouding is dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, door de overtredende partij een direct opeisbare boete van € 15.000,00 per overtreding verschuldigd en € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt. Deze boete(s) la(a)t(en) onverlet het recht van een partij om in plaats van de boete(s) volledige schadevergoeding, nakoming van de verplichting(en), onmiddellijke beëindiging van de Opdracht (voor zover deze is ingegaan of nog voortduurt) alsmede enig ander recht dat een partij heeft in te stellen. Een ingebrekestelling is niet vereist.

  d. Indien ByHyre op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ByHyre zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is ByHyre niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

  e. Indien sprake is van een datalek in de zin van de AVG, spreken Partijen met elkaar af dat onverwijld, binnen 24 uur na ontdekking, het datalek door de ene partij aan de andere partij zal worden gemeld. In de melding dient in ieder geval te worden vermeld: i) de aard van de inbreuk, ii) instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen (contactgegevens), en iii) de maatregelen die zijn aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

  f. Alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens zal de verwerkingsverantwoordelijke bij wie het datalek heeft plaatsgevonden, na het ontdekken van een mogelijk datalek, enige tijd mogen nemen voor nader onderzoek teneinde een onnodige melding te voorkomen. De termijn voor het melden begint te lopen op het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker op de hoogte raakt van een incident dat mogelijk onder de meldplicht datalekken valt. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat zonder onnodige vertraging, en niet later dan 72 uur na de ontdekking, een melding worden gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij op dat moment inmiddels uit onderzoek is gebleken dat het incident niet onder de meldplicht datalekken valt. Hierbij is het belangrijk dat Partijen overleg met elkaar hebben gehad alvorens de melding wordt gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  g. Indien melding wordt gedaan van het datalek door een partij aan betrokkene(n), dienen vooraf de andere Partijen te worden geïnformeerd en overleg plaats te vinden.

  9. Anti-Discriminatie

  a. ByHyre hanteert een strikt antidiscriminatiebeleid en wijst iedere vorm van discriminatie af. Onder discriminatie verstaan wij: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. In het bijzonder verstaan wij onder discriminatie ook het ingaan op verzoeken tijdens het sollicitatieproces om onderscheid te maken tussen personen op basis van bepaalde criteria die geenszins noodzakelijk en/of relevant zijn voor de goede invulling van de functie. Verzoeken (Opdrachten) van Opdrachtgever om bij de werving, selectie en/of sollicitatieprocedure van de Kandidaat rekening te houden met discriminatoire criteria worden niet in behandeling genomen.

  b. Discriminatoire verzoeken als bedoeld in artikel 9 lid a van deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden gehonoreerd indien er sprake is van een objectieve rechtvaardiging voor de gestelde criteria. Er is sprake van een objectieve rechtvaardiging bij het werven en selecteren op de door Opdrachtgever verzochte criteria indien dit:

  i. een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede (functie gerelateerde) reden is om tijdens het sollicitatieproces op betreffende criteria te toetsen;

  ii. resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;

  iii. in redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;

  iv. noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken.

  c. Indien ByHyre voor of tijdens het recruitmentproces van oordeel is dat sprake is van een discriminatoir verzoek van Opdrachtgever zonder objectieve rechtvaardiging daarvoor, dan zal ByHyre dit terugkoppelen aan Opdrachtgever en niet overgaan tot Introductie van een Kandidaat op de Opdracht samenhangend met het discriminatoir verzoek.

  10. Slotbepalingen

  a. Indien een situatie in de Algemene Voorwaarden, Opdracht(bevestiging) en bijlagen op voorhand door Partijen niet zijn voorzien dan wel wijzigingen behoeven, behoudt ByHyre zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen en stemt Opdrachtgever daarmee in.

  b. Wijzigingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden die door ByHyre zijn aangebracht, zijn bindend na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen aan Opdrachtgever.

  c. Indien in deze Algemene Voorwaarden of Opdracht(bevestiging) nietige bepalingen staan, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van Partijen bij de nietige bepaling.

  d. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle door ByHyre gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  e. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen Partijen gesloten overeenkomsten, deze Algemene Voorwaarden en de tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ByHyre statutair gevestigd is, tenzij ByHyre er de voorkeur aangeeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van Opdrachtgever of tot een andere bevoegde rechter.